لیست خدمات الکترونیک (لایه حمل و نقل)

 

سامانه صدور آرم تردد

فعال

 رایگان

 

پارک آموزش ترافیک

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 13
کلیپ های آموزشی  4
ایده های شهروندی و ارتباط مردمی  5
نرم افزارهای همراه  15
شورای اسلامی شهر  4
فناوری اطلاعات  3
معاونت مالی و اقتصادی  2
اداری  8
شهرسازی  17
عوارض و درآمد  2
عمران  1
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  4
حمل و نقل  2
آتش نشانی  2
نقشه  1
آرامستان  1
اطلاع رسانی  2
فضای سبز و زیباسازی  7
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
مشاغل شهری و فراورده های کشاوری  1