لیست خدمات الکترونیک (لایه آتش نشانی)

 

درخواست های آتشنشانی

فعال

 رایگان

 

ثبت نام آتش نشان داوطلب

فعال

 رایگان

 

مشاهده وضعیت درخواست های فوق

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 14
خدمات پر کاربرد  12
کلیپ های آموزشی  12
شهروندی و ارتباط مردمی  6
نرم افزارهای همراه  14
شورای اسلامی شهر  1
فناوری اطلاعات  2
مالی و اقتصادی  1
اداری  8
شهرسازی  14
عوارض و درآمد  3
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  2
حمل و نقل  5
آتش نشانی  2
نقشه  2
آرامستان  4
فضای سبز و زیباسازی  5
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
مشاغل شهری و فراورده های کشاوری  14
فرهنگی و ورزشی  2